ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่ 7 รูป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การถอดถอนสมณศักดิ์ พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 7 รูป
ประกอบด้วย พระพรหมสิทธิ หรือ นายธงชัย สุขโข, พระพรหมเมธี หรือ นายจำนงค์ เอี่ยมอินทรา, พระพรหมดิลก หรือ นายเอื้อน กลิ่นสาลี, พระราชอุปเสณาภรณ์ หรือ นายสังคม สังฆะพัฒน์, พระราชกิจจาภรณ์ หรือ นายเทอด วงศ์ชะอุ่ม, พระอรรถกิจโสภณ หรือ นายสมทรง อรรถกฤษณ์, และพระศรีคุณาภรณ์ หรือ นายบุญทวี คำมา

โดยทั้งหมดถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3